Jelentkezz most

 
 
 
 

Várandóssággal összefüggő problémák

 

Szülés

 

Baba állapota

 

Szoptatás

 

További kérdések

 

Verification

Következő

Adatvédelmi nyilatkozat

 ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
Dobrova Beatrix (IBCLC)

Laokung Kft.

Társaságunk adatkezelőként a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan meghatározza, adatfeldolgozóként személyes adatokat kezel.

Az adatkezelés a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rendszerezés, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás,  betekintés, felhasználás, törlés, illetve megsemmisítés.

Az adatfeldolgozás technikai jellegű adatkezelés.

Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Társaságunk adatkezelőként és adatfeldolgozóként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. 

I.

Társaságunk a GDPR 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja az érintett személyek részére: 

Az Adatkezelő adatai:

Cégnév:Laokung Kft

Székhely: 2085 Pilisvörösvár Hunyadi utca 83.

Weblap: www.babaszoptatas.eu

Kapcsolattartó: Dobrova Beatrix

Telefon: ++6304155990

E-mail: hacsibombotar@gmail.com

Adatfeldolgozás: 

adatfeldolgozást végző szolgáltató: www.webhosticom.hu

Az adatfeldolgozó kizárólag olyan utasításokat hajthat végre, amelyek írásban rögzítettek.

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó között kötelező írásbeli szerződést kötni, melynek tartalmaznia kell az adatkezelő által az adatfeldolgozónak átadott adatokat és az adatfeldolgozó azokkal végzett tevékenységét.

Titoktartás kötelezi a személyes adatok kezelésével foglalkozó munkavállalókat.

Az adatbiztonság garantálása érdekében az adatfeldolgozó végrehajtja a szervezési és technikai intézkedéseket.

Az adatfeldolgozó segíti az adatkezelőt abban, hogy teljesítse kötelezettségeit.

Az adatfeldolgozó az adatkezelő döntése alapján minden személyes adatot visszajuttat az adatkezelőnek vagy töröl, törli a meglévő másolatokat, egy kivétellel, ha a tagállami vagy az uniós jog az adatok tárolását írja elő.

Az adatfeldolgozó elősegíti és lehetővé teszi az adatkezelő által vagy az általa megbízott ellenőr segítségével végzett auditokat, helyszíni vizsgálatokat.

Amennyiben az adatfeldolgozó további adatfeldolgozó segítségét veszi igénybe, úgy őrá ugyanazok a kötelezettségek vonatkoznak, mint amelyek eredetileg a szerződés által létrejöttek az adatfeldolgozó és az adatkezelő között.

 • – Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére 

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a 2085 Pilisvörösvár Hunyadi utca 83. címre vagy elektronikusan a hacsibombotar@gmail.com címre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által meghatározott címre.

II.

Társaságunk adatkezelésének célja, jogalapja, időtartama: 

Adatkezelési célok: ( azt hagyja csak a szabályzatban, amelyik tevékenységet folytatja ) 

Társaságunk az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:

 1. a) Laktációs szaktanácsadás tevékenység nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybevevőinek adatait, mint jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük;

g)   törvényben meghatározott kötelezettség teljesítése céljából

Adatkezelés jogalapja:

GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont: érintett hozzájárulása

GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pont: szerződés teljesítéséhez szükséges

GDPR 6.cikk (1) bekezdés c) pont: jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges

  Az egyes adatkezelési tevékenységek jogalapja:

 1. a) a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 
 2. b) kapcsolattartás: jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.
 3.  f) on-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont 

Az érintettnek tiltakozási joga van, mely alapján a személyes adatot nem kezeljük tovább, kivéve ha az adatkezelést kényszerítő ok indokolja.

Nem áll fenn kényszerítő indok direkt marketing esetén, tiltakozás esetén az adatokat törölni kell. (Direkt marketingbe tartoznak azok a reklámok, amelyek közvetlenül keresik meg potenciális ügyfeleiket. Ez történhet elektronikus úton, telefonhívással, postán keresztül stb. Minden egyes módszerre speciális szabályok is érvényesek. Az érintett itt a reklám címzettje lesz, azaz az a személy, akihez a reklám eljut, illetve irányul. Az érintett személyes adatait pl. egy honlap vagy webáruház üzemeltetője kezelheti.)

Az adatkezelés időtartama:

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 8 évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje 8 év.

A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 50 év.

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat megszűnését követő 1 év.

Az anamnézios lapban közölt adatok megőrzési ideje 30 év.

Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: 5 év.

III.

Érintetti jogok:

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak. 

 1. a) hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
 2. b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
 3. c) törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén); 
 4. d) az adat kezelésének korlátozása;
 5. e) a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
 6. f) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása; 
 7. g) bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy
 8. h) tiltakozás a személyes adat használata ellen.

IV.

Adatvédelmi incidens:

Az adatbiztonság olyan sérülése, mely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Társaságunk biztosítja az adatkezeléshez kapcsolódó kockázat mértékének megfelelő adatbiztonságot, melynek sérülése esetén késedelem nélkül, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított 72 órán belül adatvédelmi tisztviselőnk, vagy ennek hiányában az adatkezelő/adatfeldolgozó vagy képviselője bejelentést tesz a felügyeleti hatóságnak és tájékoztatja az érintettet is. 

Társaságunk az adatvédelmi incidens tudomására jutását követően haladéktalanul megteszi a szükséges biztonsági intézkedéseket az adatvédelmi incidens alapját adó sérülés megszüntetése, helyreállítása céljából.

Az érintettet értesítjük a megtett intézkedésekről és azok eredményéről.

   

V. 

Jogorvoslati tájékoztatás:

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH, címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu). Az érintett panaszt nyújthat be a NAIH-hoz amennyiben álláspontja szerint a rá vonatkozó személyes adat kezelés nem felel meg a jogszabályi kötelezettségeknek.  

A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető.

VI.

Tájékoztatás a nyilvántartásokról:

Társaságunk az adatok kezelését és feldolgozását jogszerűen, átláthatóan és ellenőrizhetően végzi, mely célok elérése érdekében az alábbi nyilvántartásokat vezeti:

  1. 1. adatkezelések nyilvántartása 

-a GDPR hatályba lépéséig az Infotv. 65§ alapján a NAIH vezeti

tartalma:

  • – sorszám
  • – tevékenység 
  • – kezelt adatok
  • – adatkezelési cél
  • – adatkezelési jogalap
  • – tárolás módja és ideje
  • – adatkezelő neve és elérhetősége
  •           adattovábbítás, címzettek
  • – technikai és szervezési intézkedések

az adatkezelés nyilvántartását tevékenységenként külön kell vezetni.

  1. 2. az adattovábbítás nyilvántartása

tartalma:

  • – sorszám
  • – dátum
  • – címzett
  • – személyes adatok köre
  • – adatkezelés, -feldolgozás célja
  • – adatkezelés, -feldolgozás jogalapja
  • – adatkezelő neve és elérhetősége
  • – adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége
  • – technikai és szervezési intézkedések
  • – adattörlésre előirányzott határidő
  1. 3. adatkezelés megszüntetésének nyilvántartása

tartalma:

  • – sorszám
  • – kérelem időpontja
  • – érintett neve, azonosító adata
  • – kérelem tartalma
  • – intézkedés megnevezése
  • – intézkedés dátuma
  • – adatkezelő neve és elérhetősége
  • – adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége
  1. 4. adatvédelmi incidensek nyilvántartása

tartalma:

  • – sorszám
  • – incidens ideje
  • – incidens megnevezése
  • – érintettek köre 
  • – érintett személyes adatok 
  • – incidens hatása 
  • – intézkedések
  • – adatkezelő neve és elérhetősége
  • – adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége
  1. 5. érintetti és hatósági megkeresések és az arra adott válaszok nyilvántartása

tartalma:

  • – sorszám
  • – megkeresés tárgya és ideje
  • – érintettek köre 
  • – érintett személyes adatok 
  • – intézkedések
  • – adatkezelő neve és elérhetősége
  • – adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége
  1. 6. adatvédelmi tisztviselő tevékenységének nyilvántartása

tartalma:

  • – sorszám
  • – tevékenység ideje
  • – tevékenység 
  • – megfelelés-ellenőrzés
  • – hatásvizsgálat-észrevétel
  • – felügyeleti hatósági együttműködés
  1. 7. „eltévedt” adatok, megkeresések nyilvántartása

tartalma:

  • – sorszám
  • – beérkezés ideje
  • – kérelem tárgya
  • – intézkedés (pl. visszaküldés)
  • – adatkezelő neve és elérhetősége
  • – adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége
  1. 8. előzetes adatvédelmi hatásvizsgálat nyilvántartása

tartalma:

  • – sorszám
  • – hatásvizsgálat ideje
  • – műveletek leírása, adatkezelési cél, jogos érdek
  • – szükségesség, arányosság vizsgálata
  • – kockázatok elemzése, kezelése
  • – adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége
  • – adatvédelmi tisztviselő véleménye

Kelt: Pilisvörösvár, 2018. május 25.

Dobrova Beatrix 

 mint adatkezelő/adatfeldolgozó